Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI

reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

 

ĮSTATYMAI

   Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TAIS_458774   Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382   Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd   Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/aUJPWxePJF   Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9FEEA7BE2D6   Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b   Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E919C2F0AC33/UnTrIMubGP  

BENDRIEJI  UGDYMO PLANAI

  https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_planai_1  

SPECIALUSIS UGDYMAS

  Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE3AFE320A27 Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508  

KITI DOKUMENTAI

  Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01c6b230a29311e69ad4c8713b612d0f Priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkų aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7099bbd0a57811e5be7fbe3f919a1ebe  ]]>