Tvarkos

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Darbuotojų etikos kodeksas Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas – atsisiųsti užpildymui .docx Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka Dokumentų valdymo tvarkos aprašas Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka Mokyklinio autobuso „Mersedes Benz Sprinter 513 cdi“ naudojimo tvarkos aprašas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės Reikalavimai informacijos pateikimui į mokyklos internetinę svetainę Darbuotojų ir mokinių asmeninių daiktų naudojimo mokyklos patalpose tvarkos aprašas   atsisiuntimui .docx Darbo tvarkos taisyklės Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas    ]]>