Lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai viešėjo savivaldybėje

Smagi viešnagė Savivaldybėje Vasario 26 dieną mokyklos šeštokai ir septintokai, projekto „Eiliuoju Lietuvai“ dalyviai, gaminę atvirukus, kūrę eiliuotus sveikinimus ir siuntę juos Biržų miesto garbės piliečiams, Savivaldybės vadovams ir tarybos nariams, kitiems Biržų ir Lietuvos piliečiams, mero kvietimu viešėjo Savivaldybėje. Čia mokiniams buvo padėkota už gražią idėją siųsti ranka rašytus šiltus ir jaukius sveikinimus valstybės šventės proga. Ir Savivaldybės meras V. Valkiūnas, ir vicemerė I. Varzienė, ir administracijos direktorius R. Žagaras, ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius pripažino, kad gauti tokį nuoširdų sveikinimą jiems buvo labai netikėta ir malonu. Visi kalbėję išreiškė viltį, jog šių eiliuotų sveikinimų autoriams valstybės atkūrimo šventė turėtų tapti asmenine švente, kurią būtų galima švęsti kaip savo gimtadienį – pakiliai, linksmai ir išradingai. Sveikinimų autoriai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis ir pavaišinti saldainiais.

Jūratė Laisvūnė Šatienė


Lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai viešėjo savivaldybėje   Vasario 26 d. Savivaldybėje viešėjo mūsų mokyklos 6 a ir septintų klasių mokiniai – lietuvių kalbos projekto ,,Eiliuojame Lietuvai“ dalyviai. Moksleivių sukurti eilėraščiai, jų pačių pagaminti atvirukai, užrašyti laiškai buvo išsiųsti biržiečiams, o dalis sveikinimų pasklido po visą Lietuvą. Nuoširdūs, šilti sveikinimai ir eilėraščiai pasiekė Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės vadovus, kitus darbuotojus. Mokyklos bendruomenė už projekto idėją dėkoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Jūratei Laisvūnei Šatienei, kuri įkvėpė mokinius kūrybiniam darbui, ugdydama jų pilietiškumą ir patriotizmą. Laiškų ir sveikinimų autoriai kartu su mokytoja ir mokyklos direktore Saule Venckūniene buvo pakviesti apsilankyti Savivaldybėje. Už gražų sumanymą ir šventinę nuotaiką moksleiviams padėkojo Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Savivaldybės administracijos direktorius Rolandas Žagaras, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius. Savivaldybės vadovai įteikė moksleiviams ir mokytojai simbolines dovanėles, kvietė linksmai, pakiliai ir išradingai švęsti Lietuvos šventes, o ateityje – gyventi ir dirbti savo šalyje, didžiuotis Biržų kraštu.

Mokyklos administracija

[gallery link="file" size="large" columns="2" ids="9410,9411"]]]>

Projektas ,,Sveikai valgau, daugiau judu – kietas esu“ ,,Aušroje“

Projekto tikslas – suteikti mokiniams  žinių ir supratimo fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos temomis. Svarbiausia, kad  mokiniai suprastų, kaip tarpusavyje susiję mityba, fizinis aktyvumas ir sveikata. Atsižvelgdama į savo mokyklos prioritetus, sveikatą stiprinančios veiklos  grupė  vykdė įvairias veiklas – vedė integruotas netradicines pamokas. Lapkričio 6-7 dienomis  5a, 6a, 7abc ir 8a klasėms  vyko netradicinės kūno kultūros pamokos ,,Saulės“ gimnazijos stadione. Mokiniai pabuvo gryname ore, atliko įvairias judėjimo užduotis, skaičiavo savo žingsnius ir išsiaiškino, kiek jiems reikia per dieną jų praeiti. Šias pamokas vedė kūno kultūros mokytoja Laima Kėželienė.  Lapkričio 7 dieną 8b klasei vyko netradicinė kūno kultūros pamoka IT kabinete. Mokiniai šios pamokos metu kūrė sveikos mitybos receptus. Pamoką vedė kūno kultūros mokytoja Rima Mitrochinienė. Lapkričio 8-9 dienomis 5abc klasių mokiniai per  technologijų pamokas kalbėjo apie sveiką mitybą, apie jos naudą sveikatai, gamino įvairių rūšių sveikuoliškas  salotas ir mišraines; 6bc klasės nagrinėjo maisto medžiagas ir sveikos mitybos piramidę; 8abc klasių mokiniai aiškinosi sveikos mitybos taisykles ir principus. Šias pamokas vedė  technologijų mokytoja Rosita Jablonskienė. Lapkričio 9 dieną 1-4 klasių mokiniams vyko kūno kultūros ir sveikatos pamokos lauke, mokyklos aikštyne. Pradinukai dalyvavo įvairiose linksmose estafetėse, parodė savo vikrumą, išradingumą. Visoms dalyvavusioms klasėms buvo įteiktos padėkos. Pamokas vedė kūno kultūros mokytoja Laima Kėželienė ir mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Skujienė. Mokyklos sveikatą stiprinančios veiklos grupė aptarė projekto veiklų tikslingumą, mokinių įsitraukimą į veiklas, susidomėjimą, įvertino  Bendrųjų kompetencijų  ir Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) programų sveikatos stiprinimo kompetencijos tobulinimo galimybes mokykloje.  

 Mokyklos sveikatą stiprinančios veiklos grupės

koordinatorė Laima Kėželienė

[gallery link="file" size="large" ids="7892,7893,7894,7895,7896,7897,7898,7899,7900,7901,7902"]]]>

Mokykla pakviesta dalyvauti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vidiniame projekte „GERAS MOKYMASIS GEROJE MOKYKLOJE“

Projekto tikslas  –  mokyklos tobulinimą, besiremiantį į(si)vertinimo duomenimis, paversti tęstine integruota ir suasmeninta veikla. Tokia veikla, kuri stiprintų individualias mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vadovų bendrąsias ir vadybines kompetencijas, kad mokykla virstų besimokančia bendruomene, atvira tiek vidiniam, tiek išoriniam bendradarbiavimui.   Pagrindinės projekto realizavimo nuostatos:

 1. Tik pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas gali sudaryti esmines sąlygas pilnaverčiam mokinio augimui.
 2. Tik mokytojas, kuris turi autoritetą mokinių, tėvų, kolegų tarpe ir visuomenės akyse, gali tokias sąlygas kurti.
 3. Tik besimokantis žmogus, kuris nepaliaujamai stengiasi išbandyti suvoktus ir išmoktus dalykus kitų gyvenimo gerovei plėtoti, ugdosi autoritetą.
 4. Tik asmeninis priėjimas, individualus darbas ir tarpusavio atidus įsiklausymas, vykdomas nuosekliai ir su atkakliu reguliarumu, užtikrina tolygų augimą.
  Preliminariai numatomi projekto žingsniai:
 1. Diskusijos su mokyklų komandomis, kad išsiaiškintume projekto dalyvių ir organizatorių lūkesčius projektui ir įsivaizduojamą pasiekto rezultato viziją.
 2. Seminarai su mokyklų komandomis apie mokyklų į(si)vertinimo ataskaitų  perskaitymą ir  jų įveiklinimą konkretaus mokytojo darbe.
 3. Seminarai mokyklų komandoms, skirti ugdyti bendradarbiavimo ir individualaus mokymosi iš bendros veiklos gebėjimus.
 4. Supervizija realių mokyklos kaitos projektų, kurių tikslas teikti grįžtamąjį ryšį tiek mokyklų bendruomenėms bei jų mokytojams, tiek mokyklų vertintojams bei mokyklų konsultantams, kad visos šios grupės ir asmenys bendradarbiaudami tobulintų savo gebėjimus mokinio pažangai užtikrinti.
 5. Mokymosi ir patirties sklaida VISO projekto metu (nuo pradžios iki pabaigos) tiek projekto mokyklose, tiek tarpmokykliniuose renginiuose, tiek ir virtualioje aplinkoje.
  Projekto trukmė 2018 – 2021 m. (2018-2019 m. m.; 2019-2020 m. m.; 2020-2021 m. m.), per mokslo metus ne daugiau kaip 2-3 realūs susitikimai ir reguliarus bendravimas bei bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje.  

Mokyklos direktorė S. Venckūnienė

 ]]>

Projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ mini mokymai mokykloje

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.   Projekto uždaviniai:

 1. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą.
 2. Tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius.
 3. Tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą.
  Daugiau apie projektą skaitykite čia: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/apie.php  

Mokyklos administracija

[gallery size="large" ids="7436,7437,7438,7439,7440"]]]>

Mokyklos mokytojai dalyvauja projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose

 • „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“.
 • „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“.
 • „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“.
 • „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“.
 • „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“.
 • Visų programų mokymų trukmė –  40 akademinių valandų.

  Mokyklos administracijos informacija

   ]]>

  1 2