16 balandžio, 2024

Seminaras mokyklos bendruomenei

,,Akademinių pasiekimų ir asmenybinės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymą/si“ ,,Mums būtina gebėti keistis kartu su besikeičiančia aplinka. Šis gebėjimas neišvengiamai sietinas su gebėjimu valdyti savo mokymąsi, t. y. besikeičiančios aplinkos kontekste valdyti savo asmeninę kaitą tam, kad galėtume ne tik išlikti, bet ir jaustis lydimi sėkmės. Geros mokyklos koncepcijoje, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų apraše (2015) įtvirtinta savivaldžio ir personalizuoto mokymosi prieiga, tačiau ugdymo praktikoje jos įgyvendinimas dėl pedagoginio proceso, tame tarpe ir pedagogų pasirengimo ribotumų yra komplikuotas. Todėl siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose užfiksuotas ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldis ir personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek ir asmenybės ūgties dermė. Savivaldžio mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis. Todėl institucinio lygio programa Akademinių pasiekimų ir asmenybinės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymą/si siekiama praplėsti mokytojų profesines kompetencijas, ji yra savalaikė ir aktuli“,- taip seminaro temos aktualumą pristatė ŠU lektorės doc. R. Gaučaitė ir prof. A. Kazlauskienė. Seminare nagrinėtos temos: 1. Įvadas į savivaldį ir personalizuotą mokymąsi: ko ir kaip mokyti šiandien, kad pasisektų rytoj? 2. Kaip savivaldis ir personalizuotas mokymasis pamokoje gali laiduoti akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermę? 3. Savivaldžio ir personalizuoto mokymosi raiška pamokoje: 3. 1. Kaip pažinti mokinį kaip besimokantįjį ir mokytoją kaip mokymosi tarpininką? 3.2. Mokymo ir mokymosi tikslų dermė: kaip išsikelti mokymosi tikslą mokymo tikslo kontekste ir kokios strategijos gali padėti siekti jo įgyvendinimo? 3.3. Iš kur aš žinau, kad žinau: įsivertinimas ir refleksija kiekviename etape. 4. Galimi sunkumai, barjerai ir jų įveikos galimybės. Naudoti įvairūs metodai: Įtraukianti paskaita, diskusijos, mokymosi veiklos projektavimas, praktinė individuali ir grupinė veikla, patirties ir praktinių užduočių atlikimo refleksijos. Seminaro veiklos padėjo suvokti savivaldžio ir personalizuoto mokymosi kaip ugdymo(si) sistemos pagrindo organizavimo esmę ir prasmę ugdytiniui, ugdytojams ir visuomenei; suvokti vaiko individualumą, unikalumą kaip privalumą jo akademinių pasiekimų ir asmeninių galių plėtotei; mokytojai ugdėsi pozityvią nuostatą savivaldžio ir personalizuoto mokymosi aspektu siekiant tiek akademinių pasiekimų, tiek asmenybės brandos.  

Metodikos tarybos informacija

[gallery size="large" ids="10853,10856,10855,10854,10857"]]]>